• โรงงานติดดาว
    ต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น
ความหมายโรงงานติดดาว
โรงงานติดดาว หมายถึง โรงงานที่ดำเนิน กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานได้อย่าง โดดเด่น ในหลายๆ ด้าน เช่น การรณรงค์ สร้างจิตสานึกในโรงงาน, การดาเนินมาตร การประหยัดพลังงาน, แนวคิดที่มีต่อการ อนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น
ทางสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสา- หกรรมแห่งประเทศไทย จึงยกให้เป็นโรงงานติดดาว ที่สามารถเป็นตัวอย่างแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับโรงงานอื่นๆ ในแต่ละพื้นที่ได้ โดยจัดแบ่งเป็น โรงงานติดดาวในแต่ละพื้นที่ 4 ภูมิภาค สาหรับ SME ทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ Energy Points ได้ เข้าเยี่ยมชมนาไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้กับโรงงาน ของตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป
ทดสอบ
กลุ่มกิจกรรม: ภาคกลางตอนบน 1
กเหดเหกดเ