สมัครสมาชิกเวปไซต์
สมัคร เข้าร่วมสะสมคะแนน Energy Points
ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
STEP 1
POLICY
ประกาศนโยบาย
แลกรับสิทธิ์
TRAINING
อบรมความรู้ด้านพลังงาน
STEP 2
ENERGY MAN
แต่งตั้งผู้ประสานงาน
แลกรับสิทธิ์
SITE VISIT
เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ
STEP 3
PLANNING
จัดทำแผน
แลกรับสิทธิ์
ONE DAY AUDIT
ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ
STEP 4
REVIEW PLAN
ทบทวนแผน
แลกรับสิทธิ์
SUPPORT 30%
สนับสนุนเงินทุน 30%
*หมายเหตุ: การแลกรับสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ นั้นผู้ประกอบการต้องดำเนินการถึง Step ที่ 3 ก่อนเท่านั้น
ข้อมูลสถานประกอบการ:
ข้อมูลการติดต่อประสานงาน:
กำหนดชืื่อผู้ใช้งาน และรหัสเข้าใช้งาน:
กรุณาเลือกขนาดโรงงาน

*หมายเหตุ ในกรณีที่จำนวนพนักงานหรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเข้าข่ายขนาดย่อม แต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรหรือจำนวนพนักงานเข้าข่ายขนาดกลาง ให้ท่านเลือกจำนวนพนักงานหรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์ในการเลือกขนาดโรงงาน

กรุณาเลือกระบบสนับสนุนการผลิตภายในโรงงาน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

กรุณาเลือกกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานที่โรงงานดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

*หมายเหตุ หากผู้ประกอบการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานอยู่แล้ว และต้องการได้รับ Energy Point กรุณาแนบเอกสารหลักฐานประกอบแต่ละกิจกรรม ที่ท่านเลือก โดยต้องเป็นเอกสารที่แสดงถึงสถานะว่าผู้ประกอบการยังคงดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ประกาศต่างๆ ลงวันที่ในปีปัจจุบัน หรือมีผลบังคับใช้ถึง ปีปัจจุบัน เป็นต้น)