ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
การอนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น
การอนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น
ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบทำความเย็น
รายละเอียด: ควรมากกว่า 80 % ของ 0.84 TR/kW สำหรับห้องแช่เย็น (0 ºC) และ 0.48 TR/kW สำหรับห้องแช่แข็ง (-18 ºC) เมื่อต่ำกว่าควรตรวจสอบการซ่อมบำรุงอะไหล่/ปริมาณสารทำความเย็น/ความสะอาดของเครื่อง ระเหยหรือคอนเดนเซอร์เพื่อทำการแก้ไข
ผลที่ได้รับ: ลดการสูญเสียพลังงาน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด ลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบทำความเย็น"
การควบคุมอุณหภูมิการทำความเย็น
รายละเอียด: ปรับตั้งอุณหภูมิห้องแช่เย็นระหว่าง 0-8ºC ห้องแช่แข็งไม่ต่ำกว่า -18 ºC หรือกระบวนการ หากเครื่องจักรไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่เกณฑ์ที่กำหนด ±1ºC ได้ต้องเปลี่ยนตัวควบคุมอุณหภูมิ
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้พลังงานเกินความจำเป็น
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: การอนุรักษ์พลังงานในระบบทำความเย็น
Website: http://ienergycenter.net/download.php?c_page=0&catid=&menu=download
การติดตั้งพัดลมกระจายความเย็น
รายละเอียด: ช่วยกระจายลมเย็นให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ทำให้แต่ละพื้นที่ไม่เย็นหรือร้อนเกินไปทำให้เครื่องปรับอากาศไม่ต้องทำงานหนักและสามารถปรับเพิ่มการตั้งค่าอุณหภูมิ
ผลที่ได้รับ: ลดการทำงานเครื่องจักรทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทำให้การใช้พลังงานลดลง
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็ก
การปรับปรุงหอผึ่งเย็น
รายละเอียด: ปรับปรุงเมื่ออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่ออกจากหอผึ่งเย็นมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิกระเปราะเปียกเกิน 3.3 ºC โดยการปรับเปลี่ยนฟิลเลอร์หรือสปริงเกอร์ เฮดหรือสปริงเกอร์ เพื่อปรับปรุงอัตราการไหลอากาศ
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: การอนุรักษ์พลังงานในระบบทำความเย็น
Website: http://ienergycenter.net/download.php?c_page=0&catid=&menu=download
การปรับปรุงอัตราการไหลอากาศ
รายละเอียด: ควรปรับปรุงอัตราการไหลอากาศเมื่ออุณหภูมิของสารทำความเย็นด้านอีวาพอเรเตอร์ต่ำกว่าอุณหภูมิห้องเย็นเกิน 10ºC โดยการทำความสะอาดหรือปรับอัตราเปิดของวาล์ว
ผลทีได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักรและลดการใช้พลังงาน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด ลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?c_page=1&catid=&menu=download
การเปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อ
รายละเอียด: เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานระหว่างท่อส่งความร้อนจึงต้องมีหุ้มฉนวนเพื่อลดการสูญเสียพลังงานความร้อน โดยอุณหภูมิผิวท่อทำความเย็นมีค่าต่างจากอุณหภูมิบรรยากาศไม่เกิน 20 ºC
ผลทีได้รับ: ลดการสูญเสียพลังงาน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด ลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?c_page=1&catid=&menu=download
การเปลี่ยนฟิวเลอร์หรือสปริงเกอร์เฮดหรือสปริงเกอร์ของหอผึ่งเย็น
รายละเอียด: ลดการสูญเสียพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน
ผลที่ได้รับ: ฟิวเลอร์จะทำหน้าที่ในการระบายความร้อนโดยควรเปลี่ยนฟิวเลอร์เมื่ออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นจากหอผึ่งสูงกว่าอุณหภูมิกระเปาะเปียกเกิน 3.3ºC
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด ลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?c_page=1&catid=&menu=download
การทำความสะอาดคอนเดนซิ่งยูนิต
รายละเอียด: ควรทำความสะอาดคอนเดนซิ่งยูนิตเมื่ออุณหภูมิของสารทำความเย็นด้านคอนเดนซิ่งสูงกว่าอุณหภุมิกระเปาะเปียกอีวาพอเรทีฟคอนเดนเซอร์เกิน 8.8ºC
ผลทีได้รับ: ลดการสูญเสียพลังงาน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด ลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?c_page=1&catid=&menu=download
การปรับปรุงอัตราการไหลและทำความสะอาดอีวาพอเรทีฟ คอนเดนเซอร์
รายละเอียด: ควรมีการปรับปรุงอัตราการไหลและทำความสะอาดเมื่ออุณหภูมิสารทำความเย็นด้านคอนเดนซิ่งสูงกว่าอุณหภูมิกระเปาะเปียก อีวาพอเรทีฟคอนเดนเซอร์เกิน 8.8 ºc
ผลทีได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียพลังงาน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด ลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?c_page=1&catid=&menu=download
การติดตั้ง Electronic Air Cleaner
รายละเอียด: ติดตั้งเพื่อขจัดกลิ่น ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่างๆออกจากระบบ
ผลทีได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียพลังงาน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
Website: http://www2.dede.go.th/bhrd/old/web_display/websemple/swf_ind41/41_thai.swf
การใช้วาล์วควบคุมความดันแบบอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: อุปกรณ์ลดความดันของสารทำความเย็นที่ใช้ไฟฟ้าในการควบคุมแทนความร้อนซึ่งควบคุมได้แม่นยำกว่าและสามารถปรับอัตราการไหลของสารทำความเย็นได้ตามภาระที่ต้องการ
ผลทีได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียพลังงาน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
Website: http://www2.dede.go.th/bhrd/old/web_display/websemple/swf_ind41/41_thai.swf