ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
การอนุรักษ์พลังงานระบบเตาเผา
การอนุรักษ์พลังงานระบบเตาเผา
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ
ปัจจัยข้อ01
ประสิทธิภาพเตาเผา
คำแนะนำความถี่ในการตรวจวัด: ทุก 1 เดือน
ค่าเกณฑ์ที่แนะนำ: ประสิทธิภาพเตาเผา (ความร้อนที่ผลิตภัณฑ์ได้รับเทียบกับพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้) สูงกว่า 50%
ข้อเสนอแนะเมื่อไม่ได้ตามเกณฑ์ที่แนะนำ:
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้(ออกซิเจนส่วนเกินในไอเสีย)
2. ตรวจสอบอุณหภูมิไอเสีย
ปัจจัยข้อ02
ออกซิเจนส่วนเกินในไอเสีย
คำแนะนำความถี่ในการตรวจวัด: ทุก 3 เดือน
ค่าเกณฑ์ที่แนะนำ: ออกซิเจนส่วนเกินในไอเสีย สำหรับเชื้อเพลิงก๊าซไม่เกิน 3% และเชื้อเพลิงเหลวไม่เกิน 5%
ข้อเสนอแนะเมื่อไม่ได้ตามเกณฑ์ที่แนะนำ:  ออกซิเจนส่วนเกินสามารถปรับปรุงแก้ไขโดยการบำรุงรักษาหัวเผา และปรับอัตราส่วนอากาศส่วนเกินใน การเผาไหม้(ปรึกษาบริษัทผู้ผลิตหัวเผา)
ปัจจัยข้อ03
อุณหภูมิไอเสีย (Flue Gas)
คำแนะนำความถี่ในการตรวจวัด: ทุก 3 เดือน
ค่าเกณฑ์ที่แนะนำ: อุณหภูมิไอเสีย (Flue Gas) ไม่เกิน 300°C
ข้อเสนอแนะเมื่อไม่ได้ตามเกณฑ์ที่แนะนำ:  นำความร้อนทิ้งจากไอเสียกลับมาให้ความร้อนกับอากาศป้อน หรือเปลี่ยนหัวเผาเป็นรีคูเพอเรทีฟ (Recuporative Burner) หรือรีเจนเนอเรทีฟ (Regenerative Burner)
ปัจจัยข้อ04
อุณหภูมิพื้นผิวเตาเผา
คำแนะนำความถี่ในการตรวจวัด : ทุก 6 เดือน
ค่าเกณฑ์ที่แนะนำ: อุณหภูมิพื้นผิวเตาเผาที่แนะนำ แสดงดังตาราง
ข้อเสนอแนะเมื่อไม่ได้ตามเกณฑ์ที่แนะนำ:  ติดตั้ง หรือ เปลี่ยนฉนวนความร้อน
 
ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
การปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผา
รายละเอียด: โดยทั่วไปแล้วประสิทธิภาพเตาเผาจะอยู่ที่ 30% แต่เตาเผาที่ดีควรมีประสิทธิภาพ 50% โดยสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้ดังนี้ ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้,ตรวจสอบอุณหภูมิไอเสีย และการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
ผลที่ได้รับ: ลดการสูญเสียพลังงานความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบเตาเผา"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?menu=download
การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้อุ่นอากาศ/น้ำมัน/ชิ้นงาน หรือเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม
รายละเอียด: สามารถนำความร้อนจากไอเสียกลับมาใช้อุ่นอากาศโดยใช้รีคูเปอร์เรเตอร์หรืออุ่นน้ำมัน/ชิ้นงาน หรือผลิตไอน้ำสำหรับเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึมโดยเฉพาะเชื้อเพลิงที่เป็นแก๊สธรรมชาติ
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้พลังงานและระยะเวลาทำงานเครื่องจักร
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบเตาเผา" , โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็ก
Website: http://ienergycenter.net/download.php?menu=download
การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้
รายละเอียด: ควบคุมประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้เหมาะสม ถ้าอากาศน้อยเกินจะทำให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ถ้ามากเกินจะสูญเสียในรูปแบบความร้อนและออกซิเจนส่วนเกินของไอเสีย โดยเชื้อเพลิงแก๊ส 3% น้ำมัน 5% ควรตรวจวัดอุณหภูมิเผาไหม้ไม่เกิน 300 ºC และทำความสะอาดหัวเผาอย่างสม่ำเสมอ
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบเตาเผา" , โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็ก
Website: http://ienergycenter.net/download.php?menu=download
การเปลี่ยนหัวเผาเป็นแบบรีเจนเนอเรทีฟ
รายละเอียด: หัวเผารีเจนเนอเรทีฟเป็นหัวเผาที่ใช้หลักการดึงความร้อนจากไอเสียมาใช้ใหม่ โดยใช้เป็นคู่ชุดหนึ่งทำงานอีกชุดสะสมไอเสีย ซึ่งมีศักยภาพในการดึงความร้อนจากไอเสียกลับมาใช้ถึง 90% และประหยัดเชื้อเพลิงได้ 50% และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบเตาเผา"
Website : http://ienergycenter.net/download.php?menu=download, http://www2.dede.go.th/bhrd/old/web_display/factory/factory_regenerative.html
การปรับตั้งหรือควบคุมความดันเตาเผา
รายละเอียด: ควรควบคุมความดันภายในเตาเผาให้ใกล้เคียงความดันบรรยากาศมากที่สุดระหว่าง 0-2 mmH2O ถ้ามากหรือน้อยเกินไปจะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงาน สามารถควบคุมได้โดยการเพิ่มหรือลดไอเสีย
ผลที่ได้รับ: ลดการสูญเสียพลังงาน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบเตาเผา"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?menu=download, http://mte.kmutt.ac.th/elearning/Energy_Conservation_in_Industrial_Plant/5_2_4.html
การติดตั้งหรือเปลี่ยนฉนวนกันความร้อน
รายละเอียด: เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงกว่าอุณหภูมิบรรยากาศทำให้เกิดการสูญเสียจึงควรติดตั้งฉนวนกันความร้อนหรือเปลี่ยนเมื่ออุณหภูมิผิวเตาเผาเกินที่กำหนดและควรใช้วัสดุห่อหุ้มฉนวนอีกชั้นหนึ่ง(แจ๊คเก็ต) เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพและมลพิษ
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้พลังงานและยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบเตาเผา"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?menu=download
การปรับตั้งค่าช่องเปิด-ปิดเตาเผา
รายละเอียด: ขนาดช่องเปิดชิ้นงานเข้า-ออก มีความกว้างไม่เกินชิ้นงานไม่เกิน 40% และสูงกว่าชิ้นงานไม่เกิน 30% โดยอัตราการสูญเสียจะขึ้นกับความดันและอุณหภูมิภายในเตา
ผลที่ได้รับ: ลดการสูญเสียพลังงานความร้อน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบเตาเผา"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?menu=download
การปรับตั้งค่าอัตราการไหลน้ำระบายความร้อน
รายละเอียด: ในการใช้ความร้อนสูงมีผลกระทบต่อโครงสร้างเตาเผา จึงต้องมีการใช้น้ำระบายความร้อนให้กับชิ้นส่วนหรือโครงสร้างเตาเพื่อรักษาคุณสมบัติของเตาให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน เมื่ออัตราการระบายความร้อนมากเกินไปจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียความร้อนมากเกินความจำเป็นและสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าในการระบายความร้อน ดังนั้นจึงควรควบคุมอัตราการสูญเสียพลังงานผ่านน้ำระบายความร้อนไม่เกิน 3%
ผลที่ได้รับ: ลดการสูญเสียพลังงาน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็ก
การหยุดการทำงานของหัวเผา
รายละเอียด: หยุดการทำงานหัวเผาบางหัวหรือหัวเผาส่วน Heating zone ก่อนการหยุดเตา
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้พลังงาน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็ก
การติดตั้งแดมเปอร์ระบายความร้อน
รายละเอียด: ใช้ควบคุมไอเสียแทนการเปิด-ปิดพัดลมดูดไอเสีย
ผลที่ได้รับ: สามารถควบคุมไอเสียได้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการเผา
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็ก
การป้อนเหล็กเข้าเตาที่อุณหภูมิสูง
รายละเอียด: สำหรับโรงงานที่มีทั้งเตาหลอมและกระบวนการรีดควรปรับปรุงกระบวนการให้สามารถป้อนชิ้นงานที่อุณหภูมิสูงที่สุดเท่าที่ได้
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้พลังงาน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็ก
การใช้เตาหลอมแบบ EAF
รายละเอียด: ใช้เทคนิคการทำให้ slag ที่ปกคลุมผิวหน้าของน้ำเหล็กที่เป็น foam ซึ่งมีประสิทธิภาพการถ่ายเทพลังงานไฟฟ้าได้ดีทำให้ใช้พลังงานและเวลาลดลง ลดการสูญเสียความร้อน
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้พลังงาน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็ก