ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
การอนุรักษ์พลังงานระบบอากาศอัด
การอนุรักษ์พลังงานระบบอากาศอัด
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ
ปัจจัยข้อ01
ประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดอากาศ

คำแนะนำความถี่ในการตรวจวัด
: ทุก 3 เดือน
ค่าเกณฑ์ที่แนะนำ: ประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดอากาศ(อากาศอัดที่ได้เทียบกับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้)ที่วัดได้ควรสูงกว่า 80 % ของประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดอากาศจาก(Specification)
ปัจจัยข้อ02
ประสิทธิภาพการส่งอากาศอัด
คำแนะนำความถี่ในการตรวจวัด: ทุก 3 เดือน
ค่าเกณฑ์ที่แนะนำ: ประสิทธิภาพการส่งพลังงานอากาศอัดในระบบท่อส่งมีค่าเกณฑ์แนะนำคือควรสูงกว่า 90% เมื่อเทียบกับปริมาณอากาศที่ใช้(ไม่ใช่ปริมาณอากาศอัดที่ผลิต)
ปัจจัยข้อ03
ค่าตั้งความดันอากาศอัด
คำแนะนำความถี่ในการตรวจวัด: ทุก 1 สัปดาห์
ค่าเกณฑ์ที่แนะนำ: ค่าตั้งความดันอากาศอัดด้านต่ำ(On)สูงกว่าความดันใช้งานของกระบวนการไม่เกิน 1 bar และค่าตั้งความดันอากาศอัดด้านสูง(Off)สูงกว่าด้านต่ำไม่เกิน 1 bar
ปัจจัยข้อ04
อุณหภูมิอากาศด้านดูดเข้าเครื่อง
คำแนะนำความถี่ในการตรวจวัด: ทุก 1 สัปดาห์
ค่าเกณฑ์ที่แนะนำ: ปัจจัยเรื่องอุณหภูมิอากาศด้านดูดเข้าเครื่องอัดอากาศโดยมีค่าเกณฑ์แนะนำคือ อุณหภูมิอากาศด้านดูดเข้าเครื่องสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกห้องในที่ร่มไม่เกิน 3 องศาเซลเซียสและช่องดูดอากาศเข้าไม่ใกล้แหล่งความชื้น
ปัจจัยข้อ05
อัตราการเดินตัวเปล่าของเครื่องอัดอากาศ (ยกเว้นเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ)
คำแนะนำความถี่ในการตรวจวัด: ทุก 3 เดือน
ค่าเกณฑ์ที่แนะนำ: ปัจจัยเรื่องอัตราการเดินเครื่องตัวเปล่าของเครื่องอัดอากาศโดยมีค่าเกณฑ์แนะนำคือ ไม่ควรมีอัตราการเดินเครื่องตัวเปล่าเกิน 10%(ยกเว้นแบบลูกสูบ)
ปัจจัยข้อ06
ติดตั้งวาล์ว ด้านจ่ายอากาศอัดออกจากถัง
คำแนะนำความถี่ในการตรวจวัด: ทุกวัน
ค่าเกณฑ์ที่แนะนำ: เกณฑ์ที่แนะนำคือมีการติดตั้งวาล์วด้านจ่ายอากาศอัดออกจากถังเข้าสู่ระบบและติดป้ายเตือน“ปิดวาล์วทุกครั้งหลังเลิกงาน และเปิดวาล์วไล่น้ำทุกครั้งก่อนทำงาน”
ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
การเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง
รายละเอียด: การเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศจากเดิมเป็นเครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง จะทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตอากาศอัดออกมานั้นสูงขึ้นและทำให้สัดส่วนการใช้พลังงานนั้นต่ำลงด้วย
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอากาศอัด และลดการใช้พลังงาน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?menu=download
การใช้เครื่องอัดอากาศแบบสกรูแทนแบบลูกสูบ
รายละเอียด: ระบบการทำงานแบบลูกสูบของเครื่องอัดอากาศนั้นเป็นระบบเก่าที่สิ้นเปลืองพลังงานมากกว่าระบบแบบสกรูของเครื่องอัดอากาศ ทำให้ผลการประหยัดพลังงานในการเปลี่ยนประเภทของเครื่องอัดอากาศนั้นลดลง
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอากาศอัด ลดการใช้พลังงาน ลดเสียงรบกวน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
Website: www.energy-conservationtech.net/images/1171379324/EE-VE48-COM-003-001.pdf
การติดตั้งอินเวอร์เตอร์ควบคุมการทำงานคอมเพรสเซอร์
รายละเอียด: การติดตั้งอินเวอร์เตอร์เป็นการปรับให้ความเร็วรอบของมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์นั้นเหมาะสมกับโหลดใช้งานจริง ในช่วง Unload จะทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ตัดการทำงานลง แต่เพียงลดระดับความเร็วรอบใช้ช้าลง เพื่อในช่วง Load จะไม่ต้องสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ใหม่อีกครั้งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องอัดอากาศ ลดการสูญเสียในช่วง Unload
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
Website: http://www.rsu.ac.th/engineer/researchproject/datadoc3.html
การลดขนาดเครื่องอัดอากาศ
รายละเอียด: การลดขนาดของเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมกับโหลดใช้งานจริง เพื่อไม่ให้เกิดการใช้งานเกิน โดยการดูจาก การตัดต่อของเครื่องอัดอากาศ และโหลดการใช้งานของเครื่องจักร เพื่อหาการใช้งานจริงๆ ก็จะสามารถลดขนาดของเครื่องลงได้
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพของระบบอัดอากาศ ลดการใช้พลังงานโดยตรง
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?menu=download
การแก้ไขจุดที่ลมรั่วไหล
รายละเอียด: การแก้ไขจุดที่ลมรั่ว นั้นเป็นการจัดการกับท่อที่จ่ายไปยังจุดใช้งานตามที่ต่างๆ เป็นจุดที่สูญเสียมากที่สุดในระบบอัดอากาศ และหาสาเหตุได้ยากที่สุด แต่สามารถแก้ไขได้หลายวิธี เช่น การบำรุงรักษาที่ดี การใช้เครื่องมือวัด จะทำให้ประสิทธิภาพการส่งพลังงานอากาศอัดในต้นทางไปยังปลายทางนั้นสูญเสียได้น้อยลง
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพจากจ่ายอากาศอัดให้สูญเสียน้อยลง
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
Website: http://www.9engineer.com/ee_main/AirPressureLoss.html
การปรับลดความดันอากาศให้เหมาะสม
รายละเอียด: การปรับลดความดันอากาศนั้นต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น โหลดใช้งานปลายทาง ประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ เป็นต้น โดยการปรับลดที่เหมาะสมคือความดันอากาศอัดด้านต่ำสูงกว่าความดันใช้งานเกิน 1 บาร์ และความดันอากาศอัดด้านสูงสูงกว่าด้านต่ำเกิน 1 บาร์
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้พลังงานสูญเปล่าจากการตั้งความดันที่สูงเกินการใช้งาน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
Website: http://bhrd.dede.go.th/displaycenter/industry.php?sub=31
การเพิ่มขนาดหรือปรับปรุงท่อส่งอากาศอัด
รายละเอียด: การปรับปรุงท่อลมไม่สมควรใช้ท่อที่ไม่สามารถทนความดันอากาศอัดมาใช้ ควรเป็นท่อเฉพาะที่ใช้กับระบบอากาศอัด โดยท่อสมควรมีอัตราการไหลของอากาศหลักไม่เกิน 6 เมตรต่อวินาที และไม่เกิน 10 เมตรต่อวินาทีสำหรับท่อสาขา
ผลที่ได้รับ: ลดการชำรุดของท่อลม
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
Website: http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/TN%20205B%20p23-28.pdf
การเพิ่มถังพักอากาศอัด
รายละเอียด: การเพิ่มขนาดถังต้อง พิจารณาจาก ความดันอากาศอัดด้านต่ำสูงกว่าความดันใช้งานเกิน 1 บาร์และความดันอากาศอัดด้านสูงสูงกว่าด้านต่ำเกิน 1 บาร์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับขนาดการใช้งานของโหลดใช้งาน และยังลดการใช้งานของเครื่องอัดอากาศ ให้ตัดต่อน้อยลงอีกด้วย
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพของระบบอัดอากาศ และลดการใช้พลังงาน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
Website: http://www.rsu.ac.th/engineer/researchproject/datadoc3.html
การแยกระบบผลิตความดันสูงและความดันต่ำ
รายละเอียด: ในบางพื้นที่ของโหลดการใช้นั้นมีความต้องการของความดันที่อาจจะแตกต่างกันไป จึงทำให้ต้องตั้งค่าความดันให้สูงตามเครื่องจักรที่ต้องการความดันสูงสุด จึงทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน จึงต้องแยกระบบการผลิตให้ความดันที่สูงกว่าไปผลิตโดยเฉพาะเพื่อลดการสูญเสีย
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพของระบบอัดอากาศ และลดการใช้พลังงาน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?menu=download
การใช้เครื่องอัดขนาดเล็กเพื่อใช้งานเฉพาะจุดที่ต้องการความดันสูง
รายละเอียด: ในบางพื้นที่ของโหลดการใช้นั้นมีความต้องการความดันบางเวลาเท่านั้น และยังมีสัดส่วนการใช้ความดันที่ต่ำกว่าระบบ จึงให้มีเครื่องอัดอากาศขนาดเล็กเพื่อผลิตอากาศอัดโดยเฉพาะ ไม่ร่วมกับระบบอากาศอัดผลิตที่ใหญ่ จึงทำให้สิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพของระบบอัดอากาศ และลดการใช้พลังงาน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?menu=download
การปรับปรุงระบบระบายอากาศ/ความร้อนห้องปั๊มลม
รายละเอียด: การระบายอากาศนั้นเป็นส่วนที่ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานทางอ้อม โดยการระบายความร้อนที่ไม่ดีนั้นส่งผลให้เครื่องอัดอากาศทำงานหนักได้ การปรับปรุงให้อุณหภูมิโดยรอบของเครื่องอัดอากาศให้มีการระบายความร้อยที่ดี อุณหภูมิไม่สูง จะทำให้เครื่องอัดอากาศทำงานไม่หนักมากเกินไป
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศศึกษา
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?menu=download
การเชื่อมต่อท่อเป็นวงแหวน
รายละเอียด: การเชื่อมท่อลม เพื่อให้ไม่ให้เกิดการรั่วซึมภายหลัง เพราะถ้ารั่วซึมหลังจากการเริ่มใช้งานแล้วนั้น อาจจะตรวจสอบได้ยาก โดยการเชื่อมแบบช่วงต่อแบบเป็นท่อวงแหวนจะลดการรั่วของลมได้
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพของระบบอัดอากาศ และลดการสูญเสียอากาศอัด 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?menu=download
การเลือกใช้เครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงก่อน
รายละเอียด: ในกรณีที่มีเครื่องอัดอากาศหลายๆ เครื่อง ควนเน้นใช้เครื่องที่ประสิทธิภาพสูงที่สุด และให้เหมาะสมกับขนาดของโหลดใช้งานมากที่สุด เพื่อให้ระบบอัดอากาศมีการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพของระบบอัดอากาศ
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
Website : http://ienergycenter.net/download.php?menu=download
การติดตั้งเซนเซอร์ร่วมกับโซลีนอยด์วาล์ว
รายละเอียด: เป็นตัวควบคุมการจ่ายลมให้เฉพาะช่วงเวลาที่มีชิ้นงาน เพื่อไม่ให้เกิดลมไหลไปยังจุดที่รั่ว และลดการจ่ายลมตลอดเวลาโดยไม่จำเป็น
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายอัดอากาศ
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?menu=download
การติดตั้งวาล์วด้านจ่ายอากาศออกจากถัง
รายละเอียด: เป็นตัวควบคุมการจ่ายลมออกจากถังลม ทำให้ลมไม่ไหลออกไปโดยที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อไม่ให้เกิดลมไหลไปยังจุดที่รั่ว และลดการจ่ายลมตลอดเวลาโดยไม่จำเป็น
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายอัดอากาศ
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?menu=download
การติดตั้งบูสความดันเพื่อใช้งานเฉพาะจุด
รายละเอียด: เป็นอุปกรณ์เพิ่มความดันแบบ Pressure Booster จะอาศัยความดันของตัวเองเพิ่มความดันใหม่ ปกติจะผลิตความดันออกมาที่ประมาณ 2 เท่าของความดันที่ป้อนเข้า เพื่อให้บางจุดที่ต้องการความดันที่สูงกว่าความดันของระบบ
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศ
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?menu=download
การปรับลดเวลาการเดรนที่แอร์ดายเออร์ (Air Dryer)
รายละเอียด: การปรับเวลาเดรนเป็น 4 วินาที/ครั้ง และระยะห่างเวลาเดรน 30 วินาที/ครั้ง เพื่อให้ระบาย สิ่งสกปรกคราบน้ำมัน ความชื้น ออกจาก Air Dryer เพื่อการทำให้อากาศที่ออกจาก Air Dryer แห้ง และสะอาด
ผลที่ได้รับ: ปรับปรุงคุณภาพของอากาศอัด
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
Website: http://58.181.223.131/km/air%20dryer.html
การลดอุณหภูมิอากาศขาเข้า
รายละเอียด: การลดอุณหภูมิอากาศขาเข้านั้นเป็นส่วนที่ทำให้ลดการสิ้นเปลืองพลังงานทางอ้อม โดยการลดอุณหภูมิอากาศขาเข้านั้นส่งผลให้คอมเพรสเซอร์ของเครื่องอัดอากาศทำงานเบาลงได้ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพของระบบอัดอากาศ
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
Website: www2.dede.go.th/bhrd/old/web_display/websemple/swf_ind42/42_thai.swf
การจัดการเดินเครื่องให้เหมาะสมกับโหลด
รายละเอียด: การเดินเครื่องอัดอากาศนั้น ต้องเน้นการเดินเครื่องจากโหลดใช้งานที่เกิดขึ้นจริง เป็นการทำให้อากาศอัดที่จ่ายไปยังเครื่องจักนั้นมีความเหมาะสม และรวมถึงคำนึงถึงความดันที่ใช้งานอีกด้วยต้องให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพของระบบอัดอากาศ
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?menu=download
การลดขนาดหัวจ่ายลมของปืนลม
รายละเอียด: ขนาดของปืนลมนั้นจะต้องเหมาะสมกับขนาดท่อ และความดันที่ใช้งาน เพื่อให้ลมที่ออกมานั้นตรงตามการใช้งานของเครื่องจักรอุปกรณ์ และลดการสูญเสียลมในระบบเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร
ผลที่ได้รับ: ลดการสูญเสียพลังงาน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?menu=download
การลดการใช้อากาศอัดทำความสะอาดเสื้อผ้าและพื้นที่
รายละเอียด: การทำความสะอาดไม่ควรใช้อากาศอัด หรือลม ในการทำความสะอาด เป็นความไม่เหมาะสมกับการใช้งาน การทำความสะอาดควรใช้อุปกรณ์ที่ใช้ความสะอาดโดยเฉพาะ
ผลที่ได้รับ: ลดการสูญเสียพลังงาน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?menu=download
การกำหนดผู้รับผิดชอบในการเปิด-ปิดวาล์ว
รายละเอียด: การกำหนดผู้รับผิดชอบ ทำให้เกิดจิตสำนักในประหยัดพลังงานที่ดี โดยการควบคุมการเปิด-ปิดวาล์ว เมื่อไม่ใช้งาน หรือพักการใช้งาน จะทำให้ลดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็นลงไปได้
ผลที่ได้รับ: ลดการสูญเสียพลังงาน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุดลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย "การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?menu=download