ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
การอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศแยกส่วน
การอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศแยกส่วน
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ
ปัจจัยข้อ01
ค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Ratio : EER)
คำแนะนำความถี่ในการตรวจวัด: ทุก 12 เดือน
ค่าเกณฑ์ที่แนะนำ: ค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน(Energy Efficiency Ratio: EER)ควรมากกว่า 10.6 Btu/hr/W(เกณฑ์เครื่องปรับอากาศเบอร์4)
ปัจจัยข้อ02
การตั้งค่าอุณหภูมิห้องปรับอากาศ
คำแนะนำความถี่ในการตรวจวัด: ทุก 6 เดือน
ค่าเกณฑ์ที่แนะนำ: ค่าตั้งอุณหภูมิห้องปรับอากาศไม่ควรต่ำกว่า 24-25°C และตัวควบคุมอุณหภูมิทำงานได้แม่นยำ(± 1°C)
ปัจจัยข้อ03
อุณหภูมิอากาศป้อนคอนเดนเซอร์ (Condenser)
คำแนะนำความถี่ในการตรวจวัด: ทุก 12 เดือน
ค่าเกณฑ์ที่แนะนำ: อุณหภูมิอากาศก่อนเข้าคอนเดนซิ่งยูนิต(Condensing Unit) สูงกว่าอุณหภูมิโดยรอบไม่เกิน 3 °C
ปัจจัยข้อ04
อุณหภูมิของสารทำความเย็นด้านคอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit)
คำแนะนำความถี่ในการตรวจวัด: ทุก 3 เดือน
ค่าเกณฑ์ที่แนะนำ: อุณหภูมิของสารทำความเย็นด้านคอนเดนซิ่ง(Condensing) สูงกว่าอุณหภูมิอากาศก่อนเข้าคอนเดนซิ่งยูนิต(Condensing Unit) ไม่เกิน 10  °C
ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
รายละเอียด: ควรเปลี่ยนเป็นเครื่องอากาศที่มีค่า EER >10.6 และอัตราการใช้พลังงาน >1.13 kW/TR ซึ่งเป็นค่ามาตรฐาน ในขณะที่ปัจจุบันนั้นมีเครื่องปรับอากาศที่มีค่า EER 15.5 และอัตราการใช้พลังงาน 0.77 kW/TR
ผลที่ได้รับ:
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด ลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศแยกส่วน"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?c_page=1&catid=&menu=download,
http://ienergyguru.com/2015/11/energy-conservation-split-type/
การเปลี่ยนตัวควบคุมอุณหภูมิ
รายละเอียด: ตัวควบคุมอุณหภูมิควรทำงานไม่เกิน ± 1 ºc จากอุณหภูมิที่ตั้งไว้และควรตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25ºC
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพ
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด ลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศแยกส่วน"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?c_page=1&catid=&menu=download
การลดอุณหภูมิอากาศระบายความร้อน
รายละเอียด: เมื่ออากาศระบายความร้อนอุณหภูมิต่ำจะช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นโดยอุณหภูมิอากาศระบายความร้อนต่ำลง 1ºC จะประหยัดได้ประมาณ 2% ดังนั้นอุณหภูมิอากาศระบายความร้อนไม่ควรสูงกว่าอุณหภูมิบรรยากาศเกิน 3ºC
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด ลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศแยกส่วน"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?c_page=1&catid=&menu=download,
 http://ienergyguru.com/2015/11/energy-conservation-split-type/
การลดอุณหภูมิสารทำความเย็นคอนเดนซิ่ง
รายละเอียด: อุณหภูมิอิ่มตัวของสารทำความเย็นคอนเดนซิ่งสูงกว่าอุณหภูมิอากาศเข้าคอนเดนซิ่งยูนิตไม่ควรเกิน 10 ºC
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด ลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศแยกส่วน"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?c_page=1&catid=&menu=download
การทำสะอาดเครื่องปรับอากาศ
รายละเอียด: เนื่องจากการใช้งานจะทำให้มีฝุ่นละอองมาเกาะทำให้ประสิทธิภาพลดลง ดังนั้นการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คอยล์ร้อนสามารถระบายความร้อนได้ดีและคอยเย็นสามารถกระจายลมได้ดี ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างมีสิทธิภาพ
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพและลดการทำงาน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด ลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศแยกส่วน"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?c_page=1&catid=&menu=download,
http://ienergyguru.com/2015/11/energy-conservation-split-type/
การใช้ระบบปรับอากาศแบบ VRV
รายละเอียด: เครื่องปรับอากาศแยกส่วนที่ใช้คอยร้อนร่วมกันแต่ใช้คอยเย็นแยกกัน โดยควบคุมการปริมาณน้ำยาไปยังเครื่องระเหยแต่ละตัวอย่างอิสระ ทำให้สามารถทำงานที่อุณหภูมิและความชื้นที่ต่างกัน โดยใช้ Variable speed compressor
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้พลังงาน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
Website: http://ienergyguru.com/2015/11/energy-conservation-split-type/
การนำความร้อนทิ้งจากระบบอากาศกลับมาใช้
รายละเอียด: เนื่องจากการบวนการผลิตที่ใช้อุณหภูมิสูง ทำให้มีความร้อนที่ถูกปล่อยออกมาซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการต่างๆได้ เป็นการประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายได้
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักร
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: การตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, คู่มือรับผิดชอบด้านพลังงาน (พ.ศ.2553)
Website: http://www2.dede.go.th/bhrd/old/Download/file_handbook/Pre_Fac/Fac_17.pdf
การควบคุมการเติมอากาศจากปริมาณ CO2
รายละเอียด: ใช้การตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้เกิน 1000 ppm ในการควบคุมปริมาณการใช้ลมจากภายนอกตามปริมาณคน
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักร
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: การตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, คู่มือรับผิดชอบด้านพลังงาน (พ.ศ.2553)
Website: http://www.acat.or.th/download/acat_or_th/journal-5/05%20-%2013.pdf