ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
การอนุรักษ์พลังงานระบบปั๊มความร้อน
การอนุรักษ์พลังงานระบบปั๊มความร้อน
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ
ปัจจัยข้อ01
ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะพลังงาน (Coefficient of Performance : COP)
คำแนะนำความถี่ในการตรวจวัด: ทุก 12 เดือน
ค่าเกณฑ์ที่แนะนำ: ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะพลังงาน (Coefficient of Performance : COP) ควรมากกว่า 3
ข้อเสนอแนะเมื่อไม่ได้ตามเกณฑ์ที่แนะนำ:
1. ตรวจสอบปริมาณสารทำความเย็นว่าต่ำกว่าระดับที่เกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่
2. ตรวจสอบความสะอาดของเครื่องระเหย (Evaporator)
3. ตรวจสอบความสะอาดของคอนเดนเซอร์(Condenser)
4. ความเร็วพัดลมเครื่องระเหย (Evaporator)
5. พิจารณาเปลี่ยนปั๊มความร้อน
ปัจจัยข้อ02
การให้ความร้อนที่อุณหภูมิไม่เกิน 60°C
คำแนะนำความถี่ในการตรวจวัด: ทุก 12 เดือน
ค่าเกณฑ์ที่แนะนำ: ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะพลังงาน (Coefficient of Performance : COP) ควรมากกว่า 3
ข้อเสนอแนะเมื่อไม่ได้ตามเกณฑ์ที่แนะนำ: กระบวนการที่ใช้ความร้อน และอุณหภูมิทำงานไม่เกิน 60°C ไม่ควรใช้ฮีตเตอร์ไฟฟ้า (Electric Heater) ในการให้ความร้อนควรใช้ปั๊มความร้อนแทน
ปัจจัยข้อ03
การตั้งค่าอุณหภูมิน้ำร้อน
คำแนะนำความถี่ในการตรวจวัด: ทุก 6 เดือน
ค่าเกณฑ์ที่แนะนำ: ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะพลังงาน (Coefficient of Performance: COP) ควรมากกว่า 3
ข้อเสนอแนะเมื่อไม่ได้ตามเกณฑ์ที่แนะนำ: กระบวนการที่ใช้น้ำร้อนตั้งค่าอุณหภูมิน้ำร้อนสูงกว่าที่กระบวนการหรือจุดใช้งานต้องการไม่เกิน 5 °C
ปัจจัยข้อ04
อุณหภูมิของสารทำความเย็นด้านคอนเดนเซอร์ (Condenser)
คำแนะนำความถี่ในการตรวจวัด: ทุก 12 เดือน
ค่าเกณฑ์ที่แนะนำ: อุณหภูมิของสารทำความเย็นด้านคอนเดนเซอร์ (Condenser) สูงกว่าน้ำร้อนที่ผลิตไม่เกิน 3°C
ข้อเสนอแนะเมื่อไม่ได้ตามเกณฑ์ที่แนะนำ:
1. ความสะอาดของคอนเดนเซอร์
2. อัตราการไหลของน้ำร้อนที่ผลิต
ปัจจัยข้อ05
อุณหภูมิอิ่มตัวของสารทำความเย็นด้านเครื่องระเหย (Evaporator)
คำแนะนำความถี่ในการตรวจวัด: ทุก 3 เดือน
ค่าเกณฑ์ที่แนะนำ: อุณหภูมิของสารทำความเย็นด้านเครื่องระเหย (Evaporator) ต่ำกว่าอากาศที่ออกจากเครื่องระเหย (Evaporator) ไม่เกิน 5°C
ข้อเสนอแนะเมื่อไม่ได้ตามเกณฑ์ที่แนะนำ:
1. ความสะอาดของเครื่องระเหย (Evaporator)
2. อัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหย (Evaporator)
ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
การปรับปรุงสารทำความเย็น
รายละเอียด: ค่าสัมประสิทธิสมรรถนะพลังงาน COP ต่ำกว่า 3
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: คู่มือ 12 เล่ม
การทำความสะอาดเครื่องระเหย
รายละเอียด: ค่าสัมประสิทธิสมรรถนะพลังงาน COP ต่ำกว่า 3
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: คู่มือ 12 เล่ม ทุก 3 เดือน
การทำความสะอาดคอนเดนเซอร์
รายละเอียด: ค่าสัมประสิทธิสมรรถนะพลังงาน COP ต่ำกว่า 3
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: คู่มือ 12 เล่ม ทุก 12 เดือน
การเปลี่ยนปั๊มความร้อนประสิทธิภาพสูง
รายละเอียด: ค่าสัมประสิทธิสมรรถนะพลังงาน COP ต่ำกว่า 3
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: คู่มือ 12 เล่ม
การเปลี่ยนฮีตเตอร์ไฟฟ้าเป็นปั๊มความร้อน
รายละเอียด: การให้ความร้อนด้วยฮีตเตอร์ไฟฟ้าจะใช้พลังงานไฟฟ้าแปลงเป้นความร้อนสามารถให้อุณหภูมิที่หลากหลายแต่การปั๊มความร้อนอาศัยการถ่ายเทความร้อนจะมีประสิทธิภาพการทำงาน (COP) ที่อุณหภูมิไม่สูง มาก(ไม่เกิน 60 ºc) ได้ดีกว่า
ผลที่ได้รับ: ลดการสูญเสียและการใช้พลังงาน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: คู่มือ 12 เล่ม
การปรับอุณหภูมิตามเกณฑ์ใช้งาน
รายละเอียด: อุณหภูมิน้ำร้อนสูงกว่าที่กระบวนการต้องการเกิน 5 ºc
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้พลังงาน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: คู่มือ 12 เล่ม
การเปลี่ยนตัวควบคุมอุณหภูมิ
รายละเอียด: การเปลี่ยนตัวควบคุมอุณหภูมิ
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียพลังงาน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: คู่มือ 12 เล่ม
การปรับปรุงอัตราไหลของน้ำร้อน
รายละเอียด: อุณหภูมิสารทำความเย็นด้านคอนเดนเซอร์สูงกว่าน้ำร้อนเกิน 3 ºc
ผลทีได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: คู่มือ 12 เล่ม
การปรับปรุงอัตราเร็วลมของเครื่องระเหย
รายละเอียด: อุณหภูมิสารทำความเย็นด้านเครื่องระเหยต่ำกว่าอากาศที่ออกจากเครื่องระเหยเกิน 5 ºc
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: คู่มือ 12 เล่ม