ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
การอนุรักษ์พลังงานระบบน้ำเย็น
การอนุรักษ์พลังงานระบบน้ำเย็น
ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ
รายละเอียด:
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด ลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?c_page=1&catid=&menu=download
การทำปรับปรุงและทำความสะอาดท่อน้ำและท่อไฟ
รายละเอียด: ควรเลือกขนาดท่อที่เล็กที่สุดที่สามารถส่งไอน้ำที่ต้องการได้เพื่อลดการสูญเสียพลังงานอีกทั้งควรทำความสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งถ่ายความร้อน
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพการส่งถ่ายความร้อนและลดการสูญเสีย
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด ลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย และชุด รู้รักษ์พลังงาน เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?c_page=1&catid=&menu=download
การควบคุมค่าความเข้มข้นของสารละลาย (TDS) ของน้ำระบาย
รายละเอียด: เนื่องจากการระบายน้ำในหม้อไอน้ำจะทำให้ค่า TDS เพิ่มขึ้นและเมื่อเกิน 3500 ppm จำให้เกิดหยดน้ำสร้างความเสียหายแก่ท่อส่งดังนั้นค่า TDS น้ำในหม้อไอน้ำอยู่ในช่วง 3150-3500 ppm และค่า TDS น้ำดิบ ไม่เกิน 165 ppm
ผลที่ได้รับ: ลดการสูญเสียพลังงานและยืดอายุการใช้งานท่อส่งน้ำ
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด ลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?c_page=1&catid=&menu=download
การปรับปรุงฉนวน
รายละเอียด: เมื่อพื้นผิวหม้อไอน้ำหรือท่อส่งไอน้ำมีอุณหภูมิไม่เกิน 50 ºc ควรเปลี่ยนฉนวนหุ้มรอบท่อจ่ายไอน้ำเพื่อป้องกันความร้อนกระจายสู่บรรยากาศและควรใช้วัสดุหุ้มแนวนความร้อนเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพและ มลพิษจากฉนวน
ผลที่ได้รับ: ลดการสูญเสียพลังงานยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด ลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย และชุด รู้'รักษ์พลังงาน เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?c_page=1&catid=&menu=download
การซ่อมและเปลี่ยนกับดักไอน้ำ
รายละเอียด: เมื่อส่งไอน้ำไปยังปลายทางจะมีไอน้ำส่วนหนึ่งกลั่นตัวเป็นน้ำส่งผลให้ถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดีและเคลือบผิวท่อไว้ทำให้ส่งถ่ายความร้อนได้น้อยลงดังนั้นกับดักไอน้ำไม่ควรเสียเกิน 10%
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพการส่งถ่ายความร้อน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด ลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย และชุด รู้รักษ์พลังงาน เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?c_page=1&catid=&menu=download
การนำคอนเดนเสทกลับมาใช้
รายละเอียด: น้ำที่เปลี่ยนจากไอน้ำหรือคอนเดนเสทนั้นจะมีพลังงานเหลืออยู่ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ในกระบวนการต่างๆได้ แต่คอนเดนเสทที่ปนเปื้อนหรือระยะทางไกลเกินไปจะไม่นำมาใช้
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้น้ำและพลังงาน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด ลดแล้วรู้ ลองแล้วรวย เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?c_page=1&catid=&menu=download, http://mte.kmutt.ac.th/elearning/Energy_Conservation_in_Industrial_Plant/5_1_4.html
การอุ่นน้ำเข้าหม้อไอน้ำจากไอเสีย
รายละเอียด: ติดตั้งท่อน้ำป้อนเข้าพันรอบท่อปล่องไอเสียของหม้อน้ำเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอุณหภูมิไอเสียบริเวณผิวท่อที่อุณหภูมิ 110ºc กับท่อน้ำป้อนที่ 32ºc
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้น้ำและพลังงาน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: กรณีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
การลดการใช้งานหม้อไอน้ำ
รายละเอียด: กำหนดเวลาเปิด-ปิดการใช้งานหม้อไอน้ำ และปิดการจ่ายไอน้ำก่อนเลิกงาน เนื่องจากหม้อไอน้ำจะมีการสะสมพลังงานหรือไอน้ำซึ่งสามารถจ่ายไอน้ำแม้หยุดเผาแล้ว
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้พลังงานความร้อน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็ก
การลดการโบล์วดาวน์ของหม้อน้ำ
รายละเอียด: การโบล์วดาวน์เป็นการป้องกันการเกาะตัวของตะกรันบนผิวถ่ายเทความร้อนลดความเข้มข้นของสารแขวนลอยซึ่งส่งผลต่อคุณภาพไอน้ำจึงต้องมีการระบายน้ำออก และเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนมากเกิน ไป จึงควรรักษาความเข้มข้นของสารละลายให้อยู่ในเกณฑ์โดยค่าความเข้มข้นสารละลาย (TDS) ของน้ำเข้าหม้อไอน้ำให้ไม่เกิน 165 ppm และน้ำในหม้อไอน้ำ 3150-3500 ppm สำหรับแรงดัน 0-20 บาร์ และ สามารถนำน้ำโบล์วดาวน์ไปใช้อุ่นน้ำก่อนเข้าหม้อได้
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้พลังงานความร้อน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: กรณีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
Website: http://mte.kmutt.ac.th/elearning/Energy_Conservation_in_Industrial_Plant/5_1_3.htm
การติดตั้งวาล์วควบคุมเปิด-ปิด
รายละเอียด: ควบคุมการจ่ายอน้ำและปิดการจ่ายน้ำไปยังจุดที่ไม่ได้ใช้งานหรือลดท่อที่ไม่จำเพื่อลดการสูญเสียความร้อน
ผลที่ได้รับ: ลดการสูญเสียพลังงานความร้อน
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็ก
การติดตั้งเครื่องไล่อากาศออกจากระบบ
รายละเอียด: อากาศที่เข้าในระบบจะทำประสิทธิภาพของการส่งผ่านความร้อนลดลง เนื่องจากอากาศเป็นฉนวนความร้อน การติดตั้งเครื่องไล่อากาศ(Air vent) จะช่วยทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นและประหยัดปริมาณการใช้ไอน้ำ
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้ไอน้ำ
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด รู้ รักษ์พลังงาน เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ"
การติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
รายละเอียด: เพื่อลดการใช้อุณหภูมิสูงเกินความจำเป็นทำให้สูญเสียพลังงานและส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้พลังงานความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด รู้ รักษ์พลังงาน เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ"
การติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
รายละเอียด: เพื่อลดการใช้อุณหภูมิสูงเกินความจำเป็นทำให้สูญเสียพลังงานและส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้พลังงานความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด รู้ รักษ์พลังงาน เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ"
การลดความดันไอน้ำ
รายละเอียด: เมื่อความดันลดลงจะทำให้ความร้อนแฝงเพิ่มขึ้น สามารถช่วยลดปริมาณไอน้ำที่ใช้ต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ลงได้โดยใช้ Pressure Reducing Valve หรือแยกเครื่องจักรที่ใช้ความดันสูงออกแล้วใช้อุปกรณ์เพิ่ม ความดันแยกเฉพาะเครื่องจักรเพื่อลดการทำงาน
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้พลังงานความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด รู้ รักษ์พลังงาน เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ"
การนำไอน้ำแฟลชกลับมาใช้
รายละเอียด: การคอนเดนเสทจะมีอุณหภูมิสูงกว่า 100ºC ผ่านกับดักไอน้ำทำให้กลายเป็นไอบางส่วนเนื่องจากความดันที่ลดลงโดยไอน้ำที่เกิดขึ้นสามารถเก็บไว้ที่ถังแฟลชและสามารถนำไปใช้ในกระบวนการ preheat หรือ กระบวนการใช้ไอน้ำความดันต่ำได้
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้พลังงานความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
Website: http://www2.dede.go.th/bhrd/old/Download/file_handbook/Pre_T_H/Heat_5.pdf