ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
การอนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า
การอนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ
ปัจจัยข้อ01
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิหม้อแปลง
คำแนะนำความถี่ในการตรวจวัด: ทุก 3 เดือน
ค่าเกณฑ์ที่แนะนำ: แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิหม้อแปลงไม่เกิน 395 V และไม่ต่ำกว่า 380 V สำหรับโรงงานที่ใช้ไฟฟ้าแรงดัน 380 V หรือสูงไม่เกิน 4% และไม่ต่ำกว่าค่าแรงดันที่กำหนดสำหรับโรงงานที่ใช้ไฟฟ้าแรงดันอื่น(เช่น ถ้าโรงงานอุตสาหกรรมใช้แรงดันไฟฟ้า6,600 V แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไปไม่ควรเกิน 6,864 V)
ข้อเสนอแนะปรับปรุง: แจ้งผู้ผลิต หรือผู้ดูแลหม้อแปลงมาปรับ Tap
ปัจจัยข้อ02
แรงดันไฟฟ้าตกในสายจ่ายไฟฟ้า
คำแนะนำความถี่ในการตรวจวัด: ทุก 3 เดือน
ค่าเกณฑ์ที่แนะนำ: แรงดันไฟฟ้าตกในสายจ่ายไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 10 V หรือ 2.5%ของแรงดันไฟฟ้าใช้งาน
ข้อเสนอแนะปรับปรุง: ตรวจวัดตัวประกอบกำลังของโหลดและปรับปรุงให้สูงขึ้น (แนะนำ 0.95)
ปัจจัยข้อ03
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor)
คำแนะนำความถี่ในการตรวจวัด: ทุก 3 เดือน
ค่าเกณฑ์ที่แนะนำ: ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า(Power Factor)หลังหม้อแปลงมีค่ามากกว่า 0.85 ทุกหม้อแปลงและไม่เสียค่าตัวประกอบกำลัง(ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า)
ข้อเสนอแนะปรับปรุง: ตรวจสอบระบบควบคุมตัวประกอบกำลังซ่อมแซมหรือเปลี่ยนหากชำรุดและตรวจสอบคาปาซิเตอร์(Capacitors)หากเสื่อมสภาพให้ทำการเปลี่ยน
ปัจจัยข้อ04
ค่ากำลังไฟฟ้าแสงสว่าง
คำแนะนำความถี่ในการตรวจวัด: ทุก 12 เดือน
ค่าเกณฑ์ที่แนะนำ: ค่ากำลังไฟฟ้าแสงสว่างเฉลี่ยมีค่าไม่เกิน 16 วัตต์
ข้อเสนอแนะปรับปรุง: เปลี่ยนหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดหลอดไฟ และให้แสงสว่างเฉพาะจุดเพิ่มเติมหรือใช้แสงสว่างธรรมชาติ
ปัจจัยข้อ05
ความดันในระบบปั๊มน้ำ
คำแนะนำความถี่ในการตรวจวัด: ทุก 3 เดือน
ค่าเกณฑ์ที่แนะนำ: ความดันในระบบปั๊มน้ำที่จ่ายเทียบจุดใช้งานที่ไกลสุดหรือจุดวิกฤตต้องการ ต้องสูงกว่าความดันที่ต้องการไม่เกิน 1 บาร์ท่อส่งน้ำระหว่างปั๊มน้ำกับจุดใช้งานไม่มีวาล์ว หรือถ้ามีวาล์วก็เปิดวาล์ว 100 %
ข้อเสนอแนะปรับปรุง: ติดตั้งอินเวอร์เตอร์เพื่อปรับลดความเร็วรอบปั๊มน้ำให้ได้ความดันตามต้องการ
ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
การปรับแรงดันทุติยภูมิหม้อแปลง
รายละเอียด: เมื่อแรงดันด้านทุติยภูมิของหม้อแปลงเกิน 395V หรือ 4% ควรแจ้งผู้ผลิต/ดูแลหรือการไฟฟ้าเข้ามาปรับเพื่อลดแรงไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่ควรทำการปรับด้วยตัวเอง
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งระบบเนื่องจากกำลังไฟฟ้าที่ลดลงและลดการสูญเสียในสายไฟ
ศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: "การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?c_page=1&catid=&menu=download,           http://www.iie.or.th/iie2014/images/upload/files/1396887990_1.pdf
การปรับปรุงตัวประกอบกำลัง
รายละเอียด: ซ่อมแซมปรับเปลี่ยนตัวประกอบกำลังหรือระบบควบคุม เมื่อค่าตัวประกอบกำลังน้อยกว่า 0.85
ผลที่ได้รับ: ลดแรงดันไฟฟ้าตกในสายไฟและไม่ต้องเสียค่าตัวประกอบกำลัง
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: "การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า", การไฟฟ้านครหลวง, คู่มือ"รู้' รักษ์พลังงาน การจัดการใช้พลังงานไฟฟ้า
Website: http://ienergycenter.net/download.php?c_page=1&catid=&menu=download,
http://www.mea.or.th/profile/index.php?l=th&tid=3&mid=269&pid=110,
http://www2.dede.go.th/bhrd/old/Download/Document/rakenergy/N05.pdf
การเปลี่ยนหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (LED) หรือบัลลาสต์กำลังสูญเสียต่ำ
รายละเอียด: อาจเปลี่ยนเป็นหลอดไฟที่มีประสิทธิสูงขึ้นหรือ LED ซึ่งจะใช้พลังงานน้อยกว่าครึ่งหนึ่งแต่ได้ความสว่างเท่าเดิมอีกทั้งไม่ต้องใช้บัลลาสต์ทำให้ไม่มีการสูญเสียและความร้อนที่ปล่อยจากหลอดก็ลดลงเช่นกัน และ ค่ากำลังไฟฟ้าแสงสว่างเฉลี่ยไม่ควรเกิน 16 วัตต์ต่อตารางเมตร
ผลทีได้รับ: ลดการใช้พลังงานของหลอดไฟและไม่มีการสูญเสียในบัลลาสต์ ลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: "การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?c_page=1&catid=&menu=download
การติดตั้งอินเวอร์เตอร์เพื่อปรับลดความเร็วรอบปั๊มน้ำ(มอเตอร์)
รายละเอียด: เพื่อทำการปรับความเร็วรอบให้เหมาะสมกับภาระโหลดทำให้มอเตอร์ไม่ต้องเดินเครื่องเต็มพิกัดตลอดเวลา โดยความดันน้ำที่จุดใช้งานไกลสุดหรือจุดวิกฤตสูงกว่าความดันที่ต้องการเกิน 1 บาร์
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกินความจำเป็น
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: "การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า"
Website: http://ienergycenter.net/download.php?c_page=1&catid=&menu=download
การติดตั้งแผ่นใสรับแสงสว่างธรรมชาติ
รายละเอียด: แผ่นใสรับแสงสว่างธรรมชาติช่วยเพิ่มแสงสว่างในช่วงเวลากลางวันลดการไฟฟ้า ทำให้สามารถลดจำนวนหลอดไฟหรือให้แสงสว่างเฉพาะจุด
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: กรณีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
ติดตั้งสวิตซ์ไฟกระตุก
รายละเอียด: ติดตั้งสวิตซ์เพื่อแยกการเปิด-ปิด จากระบบไฟรวมสะดวกแก่การประหยัดพลังงานเมื่อไม่ได้ใช้และแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละบุคคล
ผลที่ได้รับ: ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าโดยที่ไม่ได้ใช้และเป็นการปลูกจิตสำนึกแก่พนักงาน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: กรณีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
รายละเอียด: ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อให้ระบบไฟฟ้า/แสงสว่าง ทำงานเฉพาะช่วงที่มีคนอยู่หรือการใช้งานเท่านั้น
ผลที่ได้รับ: หยุดการใช้พลังงานโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน ลดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: กรณีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
การปรับปรุงขนาดมอเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน
รายละเอียด: ทำการปรับลดขนาดมอเตอร์ให้เหมาะสมกับภาระโหลดเพื่อให้ทำงานที่พิกัดและได้ประสิทธิภาพสูงสุดเนื่องจากการทำงานที่ภาระโหลดต่ำกว่าพิกัดจะทำให้ประสิทธิภาพลดลงและลดการใช้พลังงานที่เกินความ จำเป็นของมอเตอร์ขนาดใหญ่
ผลทีได้รับ: มอเตอร์สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: กรณีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
การติดตั้งมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
รายละเอียด: เนื่องจากมอเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมากจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงและมีการสูญเสียจำนวนมากอีกทั้งมอเตอร์ชนิดใหม่จะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าจึงมีการแนะนำให้เปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง เพื่อให้มอเตอร์ทำงานได้เต็มที่อีกทั้งอายุการใช้งานที่ยาวนาน ลดอัตราการสูญเสียพลังงานและการปล่อยความร้อน
ผลที่ได้รับ: กระบวนการผลิตประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและลดการสูญเสียพลังงานอีกทั้งอายุใช้งานยาวนาน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: กรณีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display center และบ้านประหยัดพลังงาน
Website: http://www2.dede.go.th/bhrd/old/web_display/factory/factory_high.html,
http://www2.dede.go.th/bhrd/old/web_display/websemple/swf_ind34/34_thai.swf
การรวมโหลดหม้อแปลง
รายละเอียด: เมื่อมีการใช้หม้อแปลงที่มีขนาดใหญ่กว่าโหลดมากเกินจำเป็นทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานในแกนเหล็กและประสิทธิภาพต่ำซึ่งสามารลดการทำงานของหม้อแปลงได้โดยการรวมโหลดของหม้อแปลงมาไว้ที่ หม้อแปลงขนาดใหญ่โดยขนาดของโหลดต้องไม่เกินขนาดหม้อแปลงเช่นกัน สามารถทำได้โดยการติดตั้ง Bus Tie
ผลที่ได้รับ: ลดการสูญเสียพลังงานในหม้อแปลงและหม้อแปลงสามารถทำงานได้ตามพิกัด
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ:กรณีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
Website: http://www.iie.or.th/iie2014/images/upload/files/1396888014_2.pdf
การลดกำลังไฟฟ้าในช่วงโหลดสูงสุด/การปรับแผนการทำงานเพื่อใช้ไฟฟ้าในช่วงโหลดต่ำ
รายละเอียด: ทำการลดค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดโดยเฉลี่ยการใช้โหลดในแต่ละช่วงเวลาให้ใกล้เคียงกันหรือปรับการทำงานในช่วงโหลดต่ำเพื่อเพิ่มค่าตัวประกอบโหลดทำให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและทำให้กระแส ไฟฟ้าสูงสุดลดลงลดการสูญเสีย
ผลที่ได้รับ: ค่ำไฟฟ้าลดลงเนื่องจากค่าความต้องการโหลดสูงสุดที่ลดลงและลดการทำงานอุปกรณ์
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด รู้ รักษ์พลังงาน พพ.
Website : http://www2.dede.go.th/bhrd/old/Download/Document/rakenergy/N05.pdf
 
การลดการสตาร์ทมอเตอร์และอุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน
รายละเอียด: เนื่องจากการสตาร์ทมอเตอร์และอุปกรณ์จะมีกระแสกระชากโดยเฉพาะขนาดใหญ่ทำให้การใช้พลังงานสูงสุด ดังนั้นทำให้เกิดการใช้พลังงานสูงสุดซึ่งจะถูกนำมาคิดกับค่าไฟและมีการสูญเสียจำนวนมาก
ผลที่ได้รับ: ลดค่าไฟฟ้าจากค่าความต้องการโหลดสูงสุดและลดการสึกหรอทำให้ทำงานได้นานขึ้น
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด รู้ รักษ์พลังงาน พพ.
Website: http://www2.dede.go.th/bhrd/old/Download/Document/rakenergy/N05.pdf
การเปลี่ยนหม้อแปลงประสิทธิภาพสูง
รายละเอียด: เปลี่ยนมาใช้หม้อแปลงที่มีประสิทธิภาพสูงหรือประหยัดพลังงาน ซึ่งมีการสูญเสียในแกนน้อยกว่าและควรมีขนาดที่เหมาะสมกับโหลดเนื่องจากประสิทธิภาพจะแปรผันตามโหลด ถ้าขนาดใหญ่เกินจะส่งผลให้ โหลดแฟคเตอร์และประสิทธิภาพต่ำ
ผลที่ได้รับ: ลดการสูญเสียพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเครื่องจักร
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด รู้ รักษ์พลังงาน พพ.
Website: http://www2.dede.go.th/bhrd/old/Download/Document/rakenergy/N05.pdf
การแต่งตั้งพนักงานรับผิดชอบการเปิด-ปิดเครื่องจักร
รายละเอียด: ปิดเครื่องจักรเมื่อไม่มีการใช้งานลดการเดินเครื่องตัวเปล่าและการใช้งานเกินความจำเป็น และมีทีมงานควบคุมและติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงาน
ผลที่ได้รับ: ลดการเดินเครื่องตัวเปล่าและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงาน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด รู้ รักษ์พลังงาน พพ.
Website: http://www2.dede.go.th/bhrd/old/Download/Document/rakenergy/N05.pdf
การติดตั้งซิงโครนัสมอเตอร์
รายละเอียด: ติดตั้งซิงโครนัสมอเตอร์แทนมอเตอร์เหนี่ยวนำเนื่องจากประสิทธิภาพที่สูงกว่าเหมาะสำหรับโหลดที่ต้องการความเร็วคงที่สูงและขนาดต่ำกว่า 20 แรงม้า
ผลที่ได้รับ: เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรลดการสูญเสียและการใช้เครื่องจักรที่เหมาะสมกับชิ้นงาน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด รู้ รักษ์พลังงาน พพ.
Website: http://www2.dede.go.th/bhrd/old/Download/Document/rakenergy/N05.pdf
การติดตั้งโคมสะท้อนแสงประสิทธิภาพสูง/ตกแต่งสภาพแวดล้อมด้วยสีอ่อน
รายละเอียด: โคมประสิทธิภาสูงและสิ่งแวดล้อมสีอ่อนจะไม่ดูดกลืนแสงไว้ทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ผลทีได้รับ: ลดจำนวนหลอดไฟ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: ชุด รู้ รักษ์พลังงาน พพ.
Website: http://www2.dede.go.th/bhrd/old/Download/Document/rakenergy/N05.pdf
ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแสงและระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง
รายละเอียด: ใช้เซนเซอร์ในการตรวจวัดแสงธรรมชาติช่วยการเปิด-ปิดระบบแสงสว่างและระบบควบคุมไฟฟ้าในการจ่ายแรงดันและปิดไฟฟ้าแสงสว่างโดยอัตโนมัติ
ผลที่ได้รับ: ลดการใช้พลังงาน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือ: โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็ก