ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ Energy Points
เรามุ่งเน้นให้ SME สามารถศึกษาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบสนับสนุน การผลิต (Utility) เป็นหลักก่อน เนื่องจากเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ใน ภาคอุตสาหกรรม จึงเหมาะสมที่ SME แต่ละแห่งจะเริ่มดาเนินการปรับปรุงประสิทธิ ภาพการใช้พลังงานจากระบบสนับสนุนการผลิตก่อน ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ SME ดาเนินการวางแผนการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นได้สะดวกมากขึ้น สถาบันพลังงาน เพื่ออุตสาหกรรม จึงรวบรวมแนวทางเบื้องต้นในการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบ เพื่อเป็นแนวทางให้สามารถเลือกดาเนินการตามความพร้อม และความเหมาะสมของ แต่ละผู้ประกอบการ โดยมีรายละเอียดแนวทางการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบดังนี้