• เกี่ยวกับโครงการ
    ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
    ENERGY POINTS
ที่มาและความสำคัญของโครงการ
จากการที่สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้รับการ สนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและ แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนิน “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใน ภาคอุตสาหกรรม”
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจูงใจผู้ประกอบการ ให้ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน โดยอาศัย ความรู้และแนวทางการอนุรักษ์พลังงานที่มีอยู่แล้ว ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านการอนุรักษ์พลังงานรวม ถึงเสริมสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญประจำพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการในระยะยาว ทั้งนี้เป็นการเริ่มปลูกฝังให้การอนุรักษ์พลังงานเป็น ปัจจัยสำคัญที่ภาคอุตสาหกรรมจะต้องตระหนักถึง อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนตลอดไป
มาสะสม
ENERGY
POINTS
กันเถอะคร้าบบ....
ด่วน!! สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน
(รับจำนวนจำกัด)
วัตถุประสงค์โครงการ
01
เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ พลังงานที่โครงการต่างๆ พัฒนาขึ้น ไปยังผู้ประกอบการให้ทั่วถึงทั้งประเทศ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ผ่าน กลุ่มจังหวัดต่างๆ 18 กลุ่มจังหวัด และกรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำ ไปประยุกต์ใช้ด้วยตนเอง ร่วมกับ คำแนะนำของทีมผู้เชี่ยวชาญได้
02
เพื่อพัฒนาระบบจูงใจผู้ประกอบการให้ ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง ด้วยแนว ทางการสะสม Energy Point โดยจะ ได้รับเมื่อดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ พลังงาน และนำ Energy Point ที่ได้ รับมาแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้าน พลังงาน
03
เพื่อสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญประจำแต่ละ พื้นที่กลุ่มจังหวัด ให้เกิดความยั่งยืน ในการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการทุก ภูมิภาค โดยมีองค์ประกอบทีมผู้เชี่ยว ชาญจากหน่วยงานต่างๆ ด้านพลังงาน และด้านอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่
04
เพื่อคัดเลือกโรงงานต้นแบบ (Model Factory) ประจำกลุ่มจังหวัดที่มี กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ใช้สำหรับเป็นโรงงานตัวอย่างให้กับผู้ ประกอบการในแต่ละพื้นที่ทำการศึกษา และนำมาประยุกต์ใช้กับตนเองได้อย่าง เป็นรูปธรรมขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ
01
บุคลากรของภาคอุตสาหกรรมตระหนัก ถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแหล่งข้อมูลและความรู้ในการแก้ไข ปัญหาพลังงานเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เพื่อดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ได้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
02
ภาคอุตสาหกรรมสามารถลดการใช้ พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยแรง จูงใจทั้งด้านภาพลักษณ์ของบริษัท (มอบรางวัลสำหรับผู้ประกอบการดีเด่น ด้านการอนุรักษ์พลังงาน) และด้านสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ (เงินลงทุนปรับปรุง ประสิทธิภาพพลังงาน ฯลฯ)
03
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เข้าร่วม กิจกรรมในระยะยาวที่จัดทำเป็นระบบ สมาชิกเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ในระยะยาว อาทิเช่น ข้อมูลมาตรการ อนุรักษ์พลังงาน, กิจกรรมที่ส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงานต่างๆ เป็นต้น ทำให้ทราบได้ว่าแต่ละพื้นที่กลุ่มจังหวัด มีโรงงานที่มีการดำเนินกิจกรรมการ อนุรักษ์พลังงานดีเด่นอย่างไรบ้างเพื่อ กำหนดให้เป็นโรงงานต้นแบบ (Model Factory) ให้กับโรงงานอื่นๆ ในพื้นที่ ได้ทำการศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้กับ โรงงานของตนเองได้ในอนาคต
04
สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการ อนุรักษ์พลังงานในแต่ละพื้นที่จากหน่วย งานต่างๆ อาทิเช่น สถาบันการศึกษา, พลังงานจังหวัด,อุตสาหกรรมจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ฯลฯ เพื่อร่วม มือกันช่วยเหลือให้ภาคอุตสาหกรรมมีที่ พึ่งในการขอคำแนะนำด้านการอนุรักษ์ พลังงาน เปรียบเสมือน "สอนวิธีหา มาตรการ ดีกว่าเข้าไปหามาตรการให้แล้ว ต่อไปจะหากมาตรการเองไม่ได้"