สอบถามผู้เชี่ยวชาญ
FAQs คำถามที่พบบ่อย

Q : ต้องการสะสม Energy Points ต้องทำยังไง

+

A : เพียงท่านกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (ดาวน์โหลด) ส่งกลับมายัง สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทางโทรสาร 02-345-1258 อีเมล์ center.iie@gmail.com หรือสภา อุตสาหกรรมจังหวัด 18 แห่งใกล้พื้นที่ของท่าน

หมายเหตุ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 18 แห่ง หมายถึง พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, ฉะเชิงเทรา,นครปฐม, เพชรบุรี, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, สงขลา, ชลบุรี, อุดรธานี, สกลนคร, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครราชสีมา, เชียงใหม่, เชียงราย, พิษณุโลก และนครสวรรค์

Q : การประกาศนโยบายด้านพลังงาน เพื่อรับ Energy Point ที่ 1 ต้องทำยังไงบ้าง

+

A : เพียงผู้บริหารประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Policy) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง เพื่อแสดงถึงความจริงจังในการอนุรักษ์พลังงาน โดยการประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงานนั้น มีตัวอย่างให้ผู้ประกอบการเลือกใช้ตามความเหมาะสมดังนี้ (link ไปยังหน้าเรียนรู้เรื่อง นโยบาย)

Q : หากต้องการแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านพลังงาน (Energy Man) เพื่อรับ Energy Point ที่ 2 ต้องทำยังไงบ้าง?

+

A : ผู้บริหารดำเนินการแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Man) โดยคุณสมบัติในเบื้องต้นคือ เป็นพนักงานประจำของบริษัท เพศชายหรือหญิงก็ได้ และไม่จำกัดจำนวนคน เพื่อเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับผู้บริหาร,พนักงาน,หน่วยงานต่างๆ ภายนอก เพื่อดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้ โดยมีตัวอย่างการแต่งตั้งฯ ให้ผู้ประกอบการเลือกใช้ตามความเหมาะสมดังนี้ (link ไปยังหน้าเรียนรู้เรื่อง การแต่งตั้ง Energy Man)

Q : แผนอนุรักษ์พลังงานในขั้นตอนที่ 3 เพื่อรับ Energy Point ที่ 3 หมายถึงการจัดทำแผนยังไง และจะหามาตรการอนุรักษ์พลังงานใส่ลงไปในแผนยังไง

+

A : Energy Man ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ประสานงานเพื่อดำเนินการวางแผนการอนุรักษ์พลังงานประจำปี (Energy Conservation Plan) เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการลดการใช้พลังงานในโรงงานได้ในระยะยาว พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการแต่ละมาตรการเพื่อร่วมกันดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยการวางแผนในขั้นตอนนี้อาจวางแผนอย่างง่ายโดยดูจากระบบสนับสนุนการผลิตที่โรงงานมีการใช้งาน ร่วมกับแนวทางมาตรการทั้งหมดที่เป็นไปได้ของระบบนั้นๆ เพื่อเลือกดำเนินการในมาตรการเห็นว่าเป็นปัญหาอย่างชัดเจนก่อนเป็นลำดับต้นๆ และหากผู้ประกอบการยังไม่ทราบแนวทางว่าจะประหยัดพลังงานในระบบต่างๆ ได้อย่างไร สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (Link ไปยังความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน)

Q : การรีวิวแผนอนุรักษ์พลังงานที่ตั้งไว้ เพื่อรับ Energy Point ที่ 4 ต้องทำยังไงบ้าง

+

A : ได้รับคะแนนที่ 4 เมื่อผู้ประกอบการดำเนินการทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงาน (Review Plan) หลังจากได้รับความรู้ต่างๆ ด้านการอนุรักษ์พลังงานจากโครงการ เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านพลังงาน (Training) ,เข้าศึกษาดูงาน (Site Visit) โรงงานติดดาวที่มีกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น (Model Factory) และได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ (One Day Audit) เป็นต้น เพื่อลงรายละเอียดถึงการปรับแผนการอนุรักษ์พลังงานให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ในอนาคต โดยมีตัวอย่างแบบฟอร์มการวางแผนการอนุรักษ์พลังงานดังนี้ (Link ไปหน้า Download เอกสารขั้นตอนที่ 4)

Q : หากมีเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนดครบถ้วนแล้ว ส่งไปทางใดได้บ้างเพื่อสะสม Energy Point และสามารถแจ้งเรื่องเพื่อขอแลกรับสิทธิ์ ทางไหนได้บ้าง

+

A :
1. ได้รับคะแนนที่ 4 เมื่อผู้ประกอบการดำเนินการทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงาน (Review Plan) หลังจากได้รับความรู้ต่างๆ ด้านการอนุรักษ์พลังงานจากโครงการ เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านพลังงาน (Training) ,เข้าศึกษาดูงาน (Site Visit) โรงงานติดดาวที่มีกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น (Model Factory) และได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ (One Day Audit) เป็นต้น เพื่อลงรายละเอียดถึงการปรับแผนการอนุรักษ์พลังงานให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ในอนาคต โดยมีตัวอย่างแบบฟอร์มการวางแผนการอนุรักษ์พลังงานดังนี้ (Link ไปหน้า Download เอกสารขั้นตอนที่ 4)

2. ส่งเอกสารได้ที่ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่อยู่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงครองเตย เขตครองเตย กรุงเทพฯ 10110

3. ส่งทาง โทรสาร 02-345-1258 และโทรยืนยันกับเจ้าหน้าที่ทาง 02-345-1252

4. ส่งทาง อีเมล์ center.iie@gmail.com และโทรยืนยันกับเจ้าหน้าที่ทาง 02-345-1252

5. ส่งที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 18 แห่งใกล้พื้นที่ของท่าน (Link ไปที่สถานที่ติดต่อ 18 จังหวัด)

Q : หากต้องการคำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละขั้นตอน สามารถติดต่อขอคำแนะนำได้ที่ไหน

+

A : สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการได้ที่ นายสุพัฒน์ กิจศิริกุลหรือ นายกิตติชัย เพ็งวงษา โทร 02-345-1252

Q : เคยเข้าร่วมโครงการ Energy Point แล้ว ยังสามารถเข้าร่วมโครงการได้อีกหรือไม่

+

A : สามารถเข้าร่วมโครงการได้ แต่เมื่อถึงขั้นตอนการปรับปรุง และขอรับเงินทุนสนับสนุน ต้องขอรับการสนับสนุนด้วยมาตรการอื่น ไม่สามารถนำมาตรการเดิมที่เคยได้รับการสนับสนุนมาก่อนมายื่นขออีกได้

ส่งคำถามที่ท่านสงสัย

*ทางเจ้าหน้าที่จะรีบตอบคำถามกลับภายใน 5 วันทำการทาง E-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้