ENERGY POINTS คืออะไร...
แนะนำการสมัครเข้าร่วมโครงการ Energy Points สนใจ
แนะนำโครงการ
แนะนำการสมัครเข้าร่วมโครงการสะสม
Energy Points เข้าร่วมโครงการคลิก
กิจกรรมสะสม Energy Points
สะสม Energy Points แลกรับสิทธิประโยชน์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
STEP 01: สะสมครบ POINTS ให้ครบ 3 POINTS
POINT 01
POLICY
ประกาศนโยบายอนุรักษ์
พลังงานให้ทุกคนทราบ
รับ 1 Point
ทำยังไง? ถึงได้ Point นี้
วิธีรับสิทธิกิจกรรม Point POLICY
ลงทะเบียนและ
ส่งหลักฐาน
กรรมการ
ตรวจสอบ
อนุมัติและรับ
POINT
คะแนน (Point ที่ 1) ผู้บริหาร ประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน (Policy) และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบโดยทั่วถึง โดยส่ง เอกสาร และหลักฐานของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และจะแจ้งผลการอนุมัติคะแนนที่ 1 ให้ท่านทราบทางอีเมล์ต่อไป
POINT 02
ENERGY MAN
แต่งตั้งผู้ประสานงาน
ดำเนินการด้านการอนุรักษ์
พลังงาน
รับ 1 Point
ทำยังไง? ถึงได้ Point นี้
วิธีรับสิทธิกิจกรรม Energy Man
ลงทะเบียนและ
ส่งหลักฐาน
กรรมการ
ตรวจสอบ
อนุมัติและรับ
POINT
คะแนน (Point ที่ 2) ผู้บริหาร ประกาศแต่งตั้งผู้ประสานงานเพื่อดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Man) พร้อมกำหนดบทบาทของ Energy Man ให้ชัดเจน โดยส่ง เอกสาร และหลักฐานของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และจะแจ้งผลการอนุมัติคะแนนที่ 2 ให้ท่านทราบทางอีเมล์ต่อไป
POINT 03
PLANNING
กำหนดแผนงานการอนุรักษ์
พลังงานประจำปี
รับ 1 Point
ทำยังไง? ถึงได้ Point นี้
วิธีรับสิทธิกิจกรรม PLANNING
ลงทะเบียนและ
ส่งหลักฐาน
กรรมการ
ตรวจสอบ
อนุมัติและรับ
POINT
คะแนน (Point ที่ 3) Energy Man ร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงานประจำปี โดยเป็นการกำหนดแนวทางการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นไปได้ของโรงงาน และผู้รับผิดชอบที่จะดำเนินการปรับปรุงตามแนวทางที่กำหนดในแผน โดยส่ง เอกสาร และหลักฐานของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และจะแจ้งผลการอนุมัติคะแนนที่ 3 ให้ท่านทราบทางอีเมล์ต่อไป
STEP 02: นำ 3 POINTS ที่ได้มาแลกรับสิทธิประโยชน์
ใช้ 1 Point
TRAINING
เลือกหัวข้อการอบรมการอนุรักษ์
พลังงานในระบบต่างๆที่สนใจ
อบรม
วิธีรับสิทธิกิจกรรม Point POLICY
ลงทะเบียนและ
ส่งหลักฐาน
กรรมการ
ตรวจสอบ
อนุมัติและรับ
POINT
คะแนน (Point ที่ 1) ผู้ประกอบการ หรือผู้บริหาร ประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน (Policy) โดย ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบโดยทั่วถึง พร้อมส่ง เอกสาร และหลักฐานของกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นโดยทาง ทีมงานจะตรวจสอบความถูกต้องและจะแจ้งอนุมัติให้ ท่านทราบทางอีเมลอีกที
ใช้ 1 Point
SITE VISIT
เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ
ของกลุ่มจังหวัด
เยี่ยมชม
วิธีรับสิทธิกิจกรรม Energy Man
ลงทะเบียนและ
ส่งหลักฐาน
กรรมการ
ตรวจสอบ
อนุมัติและรับ
POINT
คะแนน (Point ที่ 1) ผู้ประกอบการ หรือผู้บริหาร ประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน (Policy) โดย ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบโดยทั่วถึง พร้อมส่ง เอกสาร และหลักฐานของกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นโดยทาง ทีมงานจะตรวจสอบความถูกต้องและจะแจ้งอนุมัติให้ ท่านทราบทางอีเมลอีกที
ใช้ 1 Point
ONE DAY AUDIT
1 วันกับผู้เชี่ยวชาญ เข้าให้
คำปรึกษา, ตรวจวัดประสิทธิภาพ,
แนะนำมาตรการ
ในการอนุรักษ์พลังงาน
ผู้เชี่ยวชาญ
วิธีรับสิทธิกิจกรรม PLANNING
ลงทะเบียนและ
ส่งหลักฐาน
กรรมการ
ตรวจสอบ
อนุมัติและรับ
POINT
คะแนน (Point ที่ 1) ผู้ประกอบการ หรือผู้บริหาร ประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน (Policy) โดย ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบโดยทั่วถึง พร้อมส่ง เอกสาร และหลักฐานของกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นโดยทาง ทีมงานจะตรวจสอบความถูกต้องและจะแจ้งอนุมัติให้ ท่านทราบทางอีเมลอีกที
STEP 03: ฝึกอบรมให้ครบ 3 กิจกรรม นำมาแลกรับ POINT สุดท้าย
POINT 04
REVIEW PLAN
ทบทวนแผนมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน พร้อมมี
ผู้เชี่ยวชาญเข้าไป Review
รับ 1 Point
ทำยังไง? ถึงได้ Point นี้
วิธีรับสิทธิกิจกรรม REVIEW PLAN
ลงทะเบียนและ
ส่งหลักฐาน
กรรมการ
ตรวจสอบ
อนุมัติและรับ
POINT
คะแนน (Point ที่ 4) Energy Man ร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นำความรู้ที่ได้รับจากการแลกรับสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ดูงาน และความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ นำมาทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานประจำปี ให้มีรายละเอียดครบถ้วนมากขึ้น พร้อมนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่ง เอกสาร และหลักฐานของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และจะแจ้งผลการอนุมัติคะแนนที่ 4 ให้ท่านทราบทางอีเมล์ต่อไป
ใช้ 1 Point
SUBSIDY 30%
เพื่อปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์
รับเงินสนับสนุนสูงสุด 30%
หรือไม่เกิน 300,000 บาท/แห่ง
30%
วิธีรับสิทธิกิจกรรม REVIEW PLAN
ลงทะเบียนและ
ส่งหลักฐาน
กรรมการ
ตรวจสอบ
อนุมัติและรับ
POINT
คะแนน (Point ที่ 1) ผู้ประกอบการ หรือผู้บริหาร ประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน (Policy) โดย ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบโดยทั่วถึง พร้อมส่ง เอกสาร และหลักฐานของกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นโดยทาง ทีมงานจะตรวจสอบความถูกต้องและจะแจ้งอนุมัติให้ ท่านทราบทางอีเมลอีกที
*ต้องสะสมครบ 4 Points ก่อนจึงสามารถใช้สิทธิแลกเงินสนับสนุนได้ โดยต้องใช้สิทธิตามลำดับตามขั้นตอนที่กำหนด
การร่วมกิจกรรมทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ร่วมสะสม
Energy Points
:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::